כל הגופים שאנו עובדים איתם כפופים לרגולציה בישראל
ומפוקחים ע"י רשות שוק ההון והמפקח על הביטוח וביניהם: